Digitalis

Welkom

Welkom op de website van openbare basisschool Digitalis. Digitalis is de Latijnse naam voor vingerhoedskruid (we zitten tenslotte in de Kruidenwijk), maar refereert ook naar de verregaande digitale leeromgeving waar wij voor staan.

Wij maken gebruik van digitale methodes waarbij leerlingen de leerstof grotendeels op hun iPad  verwerken. Leerlingen van de groepen 1/2 maken op school al kennis met de iPad, wij hebben in de groepen 1/2 een aantal iPads in gebruik. Vanaf groep 3 heeft elke leerling individueel een iPad nodig.

Onze leerlingen worden ingedeeld in stamgroepen met leerjaar 1/2, leerjaar 3/4, leerjaar 5/6 en leerjaar 7/8. De leraar van de stamgroep is tevens de coach van de leerling gedurende twee leerjaren. Er vinden tenminste 3 keer per jaar en indien nodig vaker coachgesprekken plaats met de leerling, de ouders en de coach. Tijdens het coachgesprek wordt de afgelopen periode besproken. Samen bespreken we de belemmerende en stimuleren factoren van de afgelopen periode en worden er doelen voor de komende periode vastgesteld.

In de praktijk krijgt de leerling in de ochtend instructies in de eigen stamgroep. Binnen de diverse vakgebieden is er een gedifferentieerd aanbod. Bij de vakken rekenen en taal vindt de differentiatie plaats door de leerlingen op verschillende niveaus (1, 2 of 3 sterren) onderwijs aan te bieden. Twee keer in de week wordt er ’s middags vanuit een thema gewerkt waarbij leerlingen vanuit hun eigen talent onderzoeksvragen gaan leren beantwoorden. Door het onderwijs op deze wijze in te richten willen wij voor onze leerlingen zo veel als mogelijk een gepersonaliseerd aanbod verzorgen.